Ph.d – avhandling

De Røde Skoene – en kunstnerisk og teoretisk undersøkelse av teater for de aller minste

Kjøpes her
Lastes ned her

De Røde Skoene
– en kunstnerisk og teoretisk undersøkelse av
teater for de aller minste.

Avhandlingen er artikkelbasert, men består forøvrig av en kappe som binder artiklene sammen i en kronologisk orden. Kappen omfatter hele ph.d-prosjektet, og inneholder innledning, bakgrunn, teori, metodologi, metoder og beskrivelser av prosjektets tre kunstpraksiser, samt en konklusjon. Avhandlingen består forøvrig av fem artikler og tre kunstprosjekt, dokumentert på film. Avhandlingen ble forsvart ved doktordisputas på NTNU den 23.5.14.

Sammendrag på norsk:
Avhandlingen presenterer et kunstnerisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste barna (under tre år), der forskeren var kunstnerisk ansvarlig. Teorier og metodologiske perspektiver ble utforsket i tett dialog med kunstpraksis og en artikkel-basert avhandling.

Kunstprosjektet undersøkte teaterhendelsen gjennom tre ulike kunstneriske kontekster (forestilling, installasjon og improvisert dansekonsert), og forskningsfokus rettet seg mot kommunikasjonen med barna. Barna ble invitert til fri og frivillig deltakelse underveis i forestillingene, og ulike former for interaksjon og improvisasjon mellom utøvende kunstnere og barn ble utforsket.

Teaterhendelsenes åpne form ga rom for et mangfoldig forskningsmateriale, og det ble foretatt analyser av utvalgte hendelser med utgangspunkt i videodokumentasjon. Ved hjelp av teorier om performativ estetikk og kunstnerisk forskningsmetodologi var det mulig å drøfte betydningen av nærvær, grenser, musisk kommunikasjon samt forholdet mellom ulike perspektiv (barna, de voksne, utøverne, regissøren, forskeren etc.), og skiftende fokus i hendelsene; tradisjonelt felles fokus fra sal mot scene, hver enkelt tilskuers eller utøvers individuelle fokus, og et mer helhetlig affektivt orientert multifokus.

Som vitenskapelig forskningsprosjekt har De Røde Skoene tråkket på grensene mellom teori og praksis, vitenskap og kunst. Vitenskapelig metode fordrer et klart fokus, avgrensede forskningsspørsmål og et teoretisk fundert perspektiv som avgjørende for resultatet, mens kunstnerisk forskning åpner for en praksis-basert og performativ tilnærming. Dette forskningsprosjektet har benyttet en kunstnerisk forskningsmetodologi der både et fortolkende, et instrumentelt og et performativt forskningsperspektiv har bidratt til å gi et helhetlig bilde av et mangfoldig prosjekt.

Det kunstneriske og vitenskapelige resultatet kan betegnes som et møtested (romlig, kroppslig, tekstlig) mellom lek, kunst, teori og refleksjon, der begreper og erfaringer om kroppslig, lyttende, affektiv og musisk kommunikasjon mellom kunstutøvere og barn formuleres og utdypes.

Innholdsfortegnelse
Innledning

Del 1. Kappen
Kapitler:

  1. De Røde Skoene – et kunstnerisk og teoretisk forsknings prosjekt
  2. Teater for de aller minste
  3. Bare se, eller være med?
  4. Kroppen og hendelsen – vitenskapsteoretiske perspektiver og performativitet
  5. Veien og landskapet  – metodologi, dokumentasjon og analysemetoder

Del 2. Kunstpraksis (oversikt)

6. Kunstnerisk kontekst, hendelser, analyser og artikler

Artikler:

Del 3. Konklusjon

7. De Røde Skoene – prosjektet
8. Vedlegg

Forskningsfilmer
Litteraturliste