Operafrø

En babyopera gjennom fire årstider med Vivaldi som veiviser

Operafrø er en stedsspesifikk forestilling med operasangere og improvisasjonsutøvere i en rituell form, skapt for babyer og foreldre sammen med planter og trær i en botanisk hage. Vi ønsker å lage en forestilling der vi tar i bruk (den store) menneskestemmen med utgangspunkt i operasjangeren, og sette den i spill med mer lekne og friimprovisatoriske tilnærminger til det å skape kunst for de minste. Babyer har sin egen lille store stemme, som kan sies å være en spire til den voksne store stemmen. I spennet mellom babystemmen og operastemmen kan vi høre at det klinger en streng! I løpet av et helt år følger vi Vivaldis fire årstider i hagen, og sammen med publikum undersøker vi frø, spirer, planter og trær gjennom ritualer og lek.

Operafrø-bloggen

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet springer ut av et kunstnerisk samarbeid mellom regissør Lise Hovik / Teater Fot og skuespiller Janne Brit Rustad / Konstellasjonen. Gjennom flere år har vi samarbeidet om å lage interaktivt teater for de minste barna. Vi har sammen sett mange og ulike produksjoner for målgruppen, og reflektert mye over kunstsjangeren og virkemidlene. Når vi nå går inn i et felles prosjekt, er det på bakgrunn av den kompetansen vi har bygget opp gjennom alle disse årene.

Vi har funnet inspirasjon i andre babyoperaprosjekter som Maja Ratkjes Korall Koral på Den Norske Opera og Ballett, Kristina Lindquists Mago, Dalija Acin Thelanders Myriader av Världar på Kungliga Operan i Stockholm og Karstein Sollis Stemmestammen på Dansens Hus, men dette prosjektet vil utforske et sjangermessig grenseland i ytterkanten av både opera og babyteater.

I samarbeid med det kunstneriske forskningsprosjektet LYDHØR i Kongsgården og ulike kunstnere i Trondheim har vi gjennom forprosjektet lagt grunnlag for et babyopera-prosjekt som utfordrer operasjangeren med improvisatoriske elementer og samtidig utvider babyteatersjangeren. Gjennom å bevege oss utenfor teaterveggene og på tvers av sjangrene stiller vi oss først og fremst sammen med naturen, og forsøker å skape vårt kunstneriske uttrykk i samspill med naturens egne skapende prosesser. I samarbeid med Ringve botaniske hage (NTNU) og Ringve Musikkmuseum vil forestillingen kunne bevege seg mellom hageområdet utendørs og et egnet lokale inne. På denne måten blir Operafrø en stedsspesifikk og omsluttende teateropplevelse der vi spiller sammen med stedets natur og skiftende årstider.

FRØ

Det finnes ca 300 000 ulike frøplanter i verden, og mangfoldet er fortsatt enormt, selv om utryddelser skjer daglig, og truer økosystemene og livet på jorden. Vi som arbeider med kunst for de minste ser på små barns åpne nysgjerrige og sanselige tilnærming til verden som det beste utgangspunktet for en felles kunstnerisk undersøkelse av et vanskelig politisk tema som sjelden tar inn over seg de materielle, formmessige og estetiske sidene av krisen. Ved å stille oss ved siden av plantefrø og oppleve hvordan de endrer seg gjennom sin egen skapende prosess over tid, søker vi en dypere forståelse og innlevelse i den livnærende naturen som omgir oss til daglig, men som vi ofte ikke legger merke til. Tiden det tar for et frø å bli til en plante vil i dette prosjektet utgjøre en skapende dimensjon. Langsomheten i naturens transformasjoner er noe vi ønsker å lytte til og søke samspill med. Vi vil undersøke en slik langsom kunstnerisk strategi for å se om det er mulig å utvikle nye former for kunstopplevelser for de aller minste, og for å prøve ut kunstneriske konsekvenser av et økologisk perspektiv på samspill.

Gjennom å undersøke FRØ konkret og materielt, både som lydkilde, visuelt og som del av handlingsforløpet vil vi sette naturen i samspill med kunsten. Vi vil følge frøet, hvordan det blir til, reiser, spirer og transformerer sin genetiske form. Samtidig forteller frøet oss noe om hvordan livet faktisk blir til, både planter, dyr og menneskebarn, og FRØ blir dermed også en metafor for en naturlig skapende prosess, som kan skje både ute i naturen og inne i oss. At små barn er som planter, er en romantisk forestilling i Frøbels (!) pedagogikk fra 1840-årene og framover, men vi er mer opptatt av det mangfoldet som allerede finnes inne i alle slags rare frø, og det som skapes og oppstår i samspill med den materielle verden frøene vokser opp i. I dette ligger kanskje også idéen om en skapende kunstpedagogikk.

Babykunst

Babykunsten er allerede kjennetegnet ved å skape sanselige, musiske univers, der kunstartene spiller sammen i en mer abstrakt eller leken form som omslutter publikum, og som skaper rom for aktiv lytting. Kunstformen henvender seg til den eventyrlige nysgjerrigheten og sensitiviteten vi finner hos de aller minste, og vektlegger nærvær, affekt og musisk kommunikasjon. Gjennom flere kunstneriske forskningsprosjekt har jeg utforsket kunstnerisk samspill med barnepublikum under tre år. Denne gangen ønsker vi å gå helt til begynnelsen, og henvender oss til barn fra 0-18 måneder og deres omsorgspersoner, gjerne barselforeldre som ønsker å oppleve kunst sammen med barnet sitt i en trygg og tilpasset setting. Denne situasjonen krever en varsomhet fra utøvernes side, uten at dette skal legge hindringer i veien for å undersøke samspillet mellom utøvere og publikum gjennom både bevegelse, lyd og stemme.

For å bygge videre på disse kvalitetene som allerede er etablert i babykunsten, og samtidig bevege oss ut i møte med naturen, trenger vi et mer intra-aktivt perspektiv (Karen Barad) gjennom en forståelse av at materialer har sin egen agens. Vi ønsker at naturens materialer og frøenes skapende prosesser skal virke inn i denne kunstneriske prosessen. Det vil derfor bli et lengre tidsperspektiv der vi beveger oss gjennom fire årstider; Høstfrø, Vinterfrø, Vårfrø og Sommerfrø. Under forprosjektet, som omhandlet Vårfrø (sammen med Våren av Vivaldi) undersøkte vi muligheter knyttet til lyttende musikalsk og fysisk samspill der rituelle teaterformer og seremonier med sang, musikk, rytmer og enkle felles handlinger med vårens nyutsprungne planter sto i sentrum. Konseptet vil videreutvikles som en struktur eller et rituale som kan gjentas gjennom året, men som vil endres i takt med årstidenes syklus; kulde, fuktighet, vind, sol og stadier i plantene og trærnes liv. Disse materielle skiftningene vil gi impulser til ulike handlingsforløp.

Vivaldis fire årstider

Vi er nysgjerrig på hva som skjer i møtet mellom opera og fri improvisert musikk, og startet derfor forprosjektet med en felles inspirasjon i Vivaldis Quatri Stagioni (1723). Her finner vi tidligmusikk som har latt seg inspirere av naturens og årstidenes skiftninger og bevegelser i et musikalsk uttrykk som treffer nåtidsmennesker like mye som barokkens italienere. Vi ønsker å bruke dette verket som inspirasjon til en lyttende og sanselig komposisjon av stemme, rytme og det improviserende fysiske samspillet. For operasangerne Lars Eggen og Ola Marius Ryan tilbyr Vivaldi et melodisk materiale som ikke er ferdigtygd som klassisk repertoar for sangere. Melodilinjer eller strofer fra fiolinkonsertene gjentas, lekes med og utvikles i samspill med materialer, bevegelser og rytmer. Rytmene baserer seg på lyden av frø mot ulike materialer i et improvisasjonsbasert perkussivt musikalsk uttrykk utviklet spesielt for dette prosjektet av Tor Haugerud. Under forprosjektet opplevde vi et spennende og lekent samspill mellom kunstnere på tvers av tradisjoner, og vi vil i fortsettelsen arbeide lyttende og improviserende i møte med stedet, plantene og småbarna.

Frøbabbelabbel med Våren

Stedspesifikk scenografi

Forprosjektet fokuserte på vårens første spirer i Kongsgården barnehage, der Lydhør-prosjektet (se under) holder til. Kongsgården ligger midt i Trondheim by, rett ved siden av Nidarosdomen. Dette er et gammelt kulturlandskap med mange naturlige arter, men også mange kulturplanter, blant annet vokser det mange store gamle fredede almetrær og asketrær inne i barnehagen. Dette er enorme levende organismer som fungerer som hele økosystemer i seg selv. Disse trærne har vi gjort oss kjent med på ulike måter sammen med småbarna i verkstedarbeidet i Kongsgården. Vi har undersøkt trærnes spirer, blader og frø, lyttet til småbarnas uttrykksformer og lek, og lett etter et sympoetisk uttrykk for samspill med naturen og stedet.

I hovedprosjektet søker vi nå samarbeid med NTNU Ringve Botaniske hage for å videreutvikle ideen om en forestilling som starter utendørs i møte med trær og planter, og som underveis beveger seg inn, i takt med årstidenes behov. Forestillingen blir dermed tilpasset stedet der den først skal fremføres, og vil deretter kunne tilpasses og spilles i ulike hager og uteområder.
For å bruke naturens skiftende årstidshendelser som inngang til det kunstneriske arbeidet har vi et samarbeid med billedkunstnerne Amalia Fonfara og Hanna Mjølsnes, som begge er opptatt av planter og ritualer i sin kunst. Vi vil sammen med dem definere og innvie / åpne et spillested knyttet til bestemte planter og trær, og skape en rituell hendelse på dette stedet. En slik utendørs hendelse krever at vi finner gode måter å avgrense spillestedet på, uten å sette opp vegger eller andre krevende installasjoner. Sirkelen vil være en grunnform i det vi stiller oss sammen med barna / publikum rundt et midtpunkt som definerer stedet, uten å skape en betraktende distanse men heller en deltakende nærhet. En stor basstromme vil stå sentralt, og utgjøre det lydlige og visuelle sentrum i sirkelen. Det vil også være flyttbare installasjoner eller skulpturer i rommet, blant annet et «hattetre», bestående av rekved og pinner der det henger rare «hattefrukter» på greinene. Disse hattene skal kunne brukes av publikum underveis og etterpå. Frøposer, og kanskje en form for gynge eller disse, kan henges i treet og utforskes i lek. Vi er oppmerksomme på de fysiske begrensninger som er satt som følge av Coronapandemien, og vil gjøre tilpasninger i følge gjeldende smittevernsregler.

Skuespillerens rolle

Janne Brit Rustad er en erfaren skuespiller, som arbeider jevnlig som sykehusklovn, og dermed er trent i å møte barn i øyeblikket gjennom en leken og improvisatorisk form. I Operafrø vil hun få en trixter-funksjon, og være en slags «Puck» som beveger seg ut og inn av sirkelen, spillet og leken. Hun kan «trylle» med frøhatter som bytter hode og utløser sang og «lyd-frø» fra både musikerne og publikum. Vi ønsker at også de voksne i publikum kan føle seg velkommen til å delta i sang og bruke sin egen stemme (melodilinjene er enkle og fengende), og skuespilleren vil være den som formidler og åpner for dette felles samspillet.

Kostymer

Sammen med kostymedesigner Berit Haltvik With vil vi utvikle ideen om vakre seremonielle «frø-hatter» til utøverne, inspirert av konkret frømateriale. Vi planlegger også frøkapsel-kostymer av materialer som kan minne om frøskall festet på ulike kroppsdeler som for eksempel en «smekke», en «bleie», en «mage» eller en «rumpe» Disse skallene skal kunne transformeres til løse frøskall-skulpturer og brukes til lek etterpå.

Samarbeidspartnere

LYDHØR i Kongsgården er et tverrfaglig og tverrkunstnerisk forskningsprosjekt som samarbeider med en rekke kunstnere og forskere om å utvikle ideen om sympoetisk samspill med barnehagebarn. LYDHØR-prosjektet, hvor Lise Hovik også er prosjektleder, jobber med stedet og naturen som utgangspunkt for kunstnerisk samspill, og har valgt FRØ som felles fokus og tema høsten 2020. Operafrø samarbeider på denne måten med LYDHØR, og gjennom vårt felles tema FRØ, får vi mulighet til effektiv og kreativ frøspredning ved at LYDHØR-kunstnerne og forskerne høsten 2020 er invitert til å bidra med ulike verksteder der FRØ er tema. Dette kan være å arbeide med dikt og litteratur om frø (litteraturforsker Atle Krogstad), fantasier og fortellinger om frø (forteller og forsker Ingvild Olsen Olaussen), se på, tegne eller forme frø (kunstnerne Pål Bøyesen, Anne Helga Henning). Danse og dramatisere frø og spirer (Kine Tørring Kvarme og Mette Sandholmen) lytte til lyden av frø (musikerne Tor Haugerud, Sunniva Hovde, Ingrid Bjørkøy, Matilda Rolfsson), lytte til frøets egenart og uttrykk (kunstner Hannah Mjølsnes) eller skape seremonier med frø (kunstner Amalia Fonfara), kjenne på frø, leke å være et frø eller skape nye slags frø (Lise Hovik, kunstnerisk leder i Teater Fot). Det er allerede samlet inn en mengde frø fra planter og trær, fra både fjern og nær, som skal undersøkes nærmere sammen med barna i løpet av høsten 2020. Det arrangeres også Forskningsfrø-seminar, med visninger og faglige samtaler der Operafrø-gjengen får mulighet til å utdype sin kunnskap sammen med Lydhør-forskerne.

Gjennom forprosjektet har vi søkt samarbeidspartnere til hovedprosjektet, både utøvere og co-produsenter. Ringve botaniske hage (NTNU) og Ringve Musikkmuseum er interessert i å samarbeide med oss om dette prosjektet, og vil tilby faglig kompetanse om frø samt utendørs og innendørs spillearena (se intensjonsavtaler). De kunstnerne vi valgte til forprosjektet er nysgjerrige på hverandre og ideene vi jobber med, vi så stort potensiale og fant mange gode utgangspunkt for videre samarbeid under forprosjektet. Vårt frø av et kunstprosjekt har nå begynt å spire, og vi ser tydeligere konturene av en plante. Hvordan vi skal hjelpe den fram til blomstring og nye frø er avhengig av våre samarbeidspartnere, som vil være en viktig faktor for å bringe denne ideen fram til forestilling.

Fremdriftsplan

Hovedprosjektet er tenkt å bestå av produksjonsforberedelser og 4 prosjektfaser der hver fase vil utvikles i samspill med frøenes utvikling i naturen. Prosjektet vil dermed gå over ett helt år med prøvestart i februar 2022. Vi starter med Vinterfrø i dvale og avslutter høsten 2022 med Høstfrø. I forkant av Vinterfrø vil selve hovedformen utvikles, og danne en ramme for de neste sesongene. For hver sesong vil vi videreutvikle både musikalsk innhold og nye handlingsforløp, selv om hovedformen forblir den samme. Vi ønsker deretter å gjenta prosjektet i en ny syklus i samarbeid med andre botaniske hager, dersom våre samarbeidspartnere ønsker det.

Forprosjektet ble gjennomført i samarbeid med Lydhør i juni og september 2020.

Hovedprodjektet forberedes høsten 2021 og de fire fasene gjennomføres i 2022:
1. Vinterfrø i dvale – januar
2. Vårfrø og spirer – april
3. Sommerfrø og blomstring – august
4. Høstfrø og frøsamling – oktober

Medvirkende

Ide og konseptutvikling: Lise Hovik og Janne Brit Rustad
Regi og dramaturgi: Lise Hovik
Skuespiller: Janne Brit Rustad
Musikere: Lars Eggen og Ola Marius Ryan (operasangere),
og Tor Haugerud (perkusjonist)
Seremonimestre/konsulenter: Amalie Fonfara og Hanna Mjølsnes
Kostyme og scenografikonsulent: Berit Haltvik With