Visning, prøveforelesning og disputas 23.5

Nå er det ingen vei tilbake:

Cand.philol. Lise Hovik har til forsvar for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, innlevert avhandling med tittel:

De Røde Skoene – et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste.
Sammendrag (abstract) av ph.d-avhandling

Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

  • Lektor Janek Szatkowski, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus universitet (førsteopponent)
  • Professor Lena Hammergren, Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet (andreopponent)
  • Professor Bjørn Rasmussen, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU (administrator)

Plan  for dagen:
09.30: Visning av Mamma Danser (for barn under tre år) på Dragvoll Idrettsbygget, Dansesalen

10.15: Prøveforelesning Aud D1

Tittel: 
Gjør rede for ulike definisjoner av begrepet «affekt» og vis til anvendelsesområde. Hvilken betydning får begrepet for samtidens scenekunst og -kommunikasjon?

12.15: Disputas

18.00: Middag på Suhmhuset